Stichting Brandwonden Research Instituut

gevestigd te Beverwijk

 

Rapport inzake de
jaarrekening 2014

In­houds­op­ga­ve

 

Pa­gi­na

1.        Ad­mi­ni­stra­tie­ver­slag

1.1       Sa­men­stel­lingsver­kla­ring                                                                                                           2

1.2       Al­ge­meen                                                                                                                                2

1.3       Fi­nan­ci­ë­le po­si­tie                                                                                                                      3

2.        Jaar­re­ke­ning

2.1       Ba­lans per 31 december 2014                                                                                                    5

2.2       Winst‑en‑ver­lies­re­ke­ning over 2014                                                                                           6

2.3       Grond­sla­gen van waar­de­ring en re­sul­taat­be­pa­ling                                                                       7

2.4       Toe­lich­ting op de ba­lans                                                                                                            9

2.5       Toe­lich­ting op de winst‑en‑ver­lies­re­ke­ning                                                                                12

 

 

Stichting Brandwonden Research Instituut
T.a.v. het bestuur
p/a Laan van Blois
1943 MH Beverwijk

Beverwijk, 11 september 2015

Geacht bestuur

 

Hierbij bieden wij u het ver­slag aan inzake de jaarstukken over 2014 van Stichting Brandwonden Research Instituut te Beverwijk.

 

1.1 Sa­men­stel­lingsver­kla­ring

Op­dracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Brandwonden Research Instituut te bestaande uit de ba­lans per 31 december 2014 en de winst‑en‑ver­lies­re­ke­ning over 2014 met de toelichting samengesteld.

 

Ver­ant­woor­de­lijk­heid van het be­stuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het be­stuur van de ven­noot­schap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het be­stuur van de ven­noot­schap.

 

On­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid

Het is onze verantwoordelijkheid de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

 

Be­ves­ti­ging

Op basis van de door u verstrekte gegevens en nader ontvangen informatie hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zo­als op­ge­no­men in Ti­tel 9 Boek 2 van het in Nederland gel­den­de Bur­ger­lijk Wet­boek (BW).

 

1.3 Fi­nan­ci­ë­le po­si­tie

 

 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

 

Fi­nan­ci­ë­le struc­tuur

 

                   31‑12‑2014

                   31‑12‑2013

 

%

%

 

 

 

 

 

Ac­ti­va

 

 

 

 

Fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va

            17.658

          9,3

            17.658

        10,3

Vor­de­rin­gen

              3.702

          2,0

              4.610

          2,7

Li­qui­de mid­de­len

          168.197

        88,7

          149.099

        87,0

 

          189.557

      100,0

          171.367

      100,0

 

 

 

 

 

Pas­si­va

 

 

 

 

Reserve wetenschappelijk onderzoek

          186.359

        98,3

          169.767

        99,1

Kort­lo­pen­de schul­den

              3.198

          1,7

              1.600

          0,9

 

          189.557

      100,0

          171.367

      100,0

 

Ana­ly­se van de fi­nan­ci­ë­le po­si­tie

 

 

    31‑12‑2014

    31‑12‑2013

 

 

 

 

 

 

 

Op kor­te ter­mijn be­schik­baar

 

 

 

Vor­de­rin­gen

              3.702

              4.610

 

Li­qui­de mid­de­len

           168.197

           149.099

 

 

           171.899

           153.709

 

Kort­lo­pen­de schul­den

             ‑3.198

             ‑1.600

 

Li­qui­di­teits­sal­do = werk­ka­pi­taal

           168.701

           152.109

 

 

 

 

 

Vast­ge­legd op lan­ge ter­mijn

 

 

 

Fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va

             17.658

             17.658

 

Ge­fi­nan­cierd met op lan­ge ter­mijn be­schik­ba­re mid­de­len

           186.359

           169.767

 

 

 

 

 

Fi­nan­cie­ring

 

 

 

 

 

 

 

Reserve wetenschappelijk onderzoek

           186.359

           169.767

 

 

2.1 Ba­lans per 31 december 2014

 

 

 

                31 december 2014

                31 december 2013

 

 

AC­TI­VA

Vas­te ac­ti­va

 

 

 

 

 

Fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va

1

 

            17.658

 

            17.658

 

 

 

 

 

 

Vlot­ten­de ac­ti­va

 

 

 

 

 

Vor­de­rin­gen

 

 

 

 

 

Over­lo­pen­de ac­ti­va

2

 

              3.702

 

              4.610

 

 

 

 

 

 

Li­qui­de mid­de­len

3

 

          168.197

 

          149.099

 

 

 

                     

 

                     

To­taal ac­ti­va­zij­de

 

 

          189.557

 

          171.367

 

PAS­SI­VA

Reserve wetenschappelijk onderzoek

4

 

          186.359

 

          169.767

 

 

 

 

 

 

Kort­lo­pen­de schul­den

 

 

 

 

 

Ove­ri­ge schul­den en over­lo­pen­de passiva

5

 

              3.198

 

              1.600

 

 

 

                     

 

                     

To­taal pas­si­va­zij­de

 

 

          189.557

 

          171.367

 

 

2.2 Winst‑en‑ver­lies­re­ke­ning over 2014

2.1 Ba­lans per 31 december 2014

 

 

 

                31 december 2014

                31 december 2013

 

 

AC­TI­VA

Vas­te ac­ti­va

 

 

 

 

 

Fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va

1

 

            17.658

 

            17.658

 

 

 

 

 

 

Vlot­ten­de ac­ti­va

 

 

 

 

 

Vor­de­rin­gen

 

 

 

 

 

Over­lo­pen­de ac­ti­va

2

 

              3.702

 

              4.610

 

 

 

 

 

 

Li­qui­de mid­de­len

3

 

          168.197

 

          149.099

 

 

 

                     

 

                     

To­taal ac­ti­va­zij­de

 

 

          189.557

 

          171.367

 

PAS­SI­VA

Reserve wetenschappelijk onderzoek

4

 

          186.359

 

          169.767

 

 

 

 

 

 

Kort­lo­pen­de schul­den

 

 

 

 

 

Ove­ri­ge schul­den en over­lo­pen­de passiva

5

 

              3.198

 

              1.600

 

 

 

                     

 

                     

To­taal pas­si­va­zij­de

 

 

          189.557

 

          171.367

 

 

2.2 Winst‑en‑ver­lies­re­ke­ning over 2014

 

 

                                    2014

                                    2013

 

 

Net­to‑­om­zet

6

            20.881

 

            22.273

 

In­koop­waar­de van de om­zet

7

                     -

 

             ‑7.181

 

Bru­to­winst

 

 

            20.881

 

            15.092

Af­schrij­vin­gen op im­ma­te­ri­ë­le en materiële vaste activa

8

                     -

 

                 461

 

Ove­ri­ge be­drijfs­kos­ten

9

              5.542

 

            62.695

 

Som der be­drijfs­las­ten

 

 

              5.542

 

            63.156

Be­drijfs­re­sul­taat

 

 

            15.339

 

           ‑48.064

An­de­re ren­te­ba­ten en soort­ge­lij­ke opbrengsten

10

                 681

 

              1.347

 

Waar­de­ver­an­de­rin­gen van vor­de­rin­gen die tot de vas­te ac­ti­va be­ho­ren en van ef­fec­ten

11

                 572

 

                 663

 

Fi­nan­ci­ë­le ba­ten en las­ten

 

 

              1.253

 

              2.010

Re­sul­taat uit ge­wo­ne be­drijfs­uit­oe­fe­ning vóór be­las­tin­gen

 

 

            16.592

 

           ‑46.054

Be­las­tin­gen

 

 

                     -

 

                     -

Net­to ge­woon re­sul­taat na be­las­tin­gen

 

 

            16.592

 

           ‑46.054

Bui­ten­ge­woon re­sul­taat

12

 

           ‑16.592

 

            46.054

Net­to re­sul­taat na be­las­tin­gen

 

 

                     -

 

                     -

 

 

2.3 Grond­sla­gen van waar­de­ring en re­sul­taat­be­pa­ling

Al­ge­meen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grond­sla­gen voor waar­de­ring van ac­ti­va en pas­si­va

Al­ge­meen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

 

 

 

                                    2014

                                    2013

 

 

Net­to‑­om­zet

6

            20.881

 

            22.273

 

In­koop­waar­de van de om­zet

7

                     -

 

             ‑7.181

 

Bru­to­winst

 

 

            20.881

 

            15.092

Af­schrij­vin­gen op im­ma­te­ri­ë­le en materiële vaste activa

8

                     -

 

                 461

 

Ove­ri­ge be­drijfs­kos­ten

9

              5.542

 

            62.695

 

Som der be­drijfs­las­ten

 

 

              5.542

 

            63.156

Be­drijfs­re­sul­taat

 

 

            15.339

 

           ‑48.064

An­de­re ren­te­ba­ten en soort­ge­lij­ke opbrengsten

10

                 681

 

              1.347

 

Waar­de­ver­an­de­rin­gen van vor­de­rin­gen die tot de vas­te ac­ti­va be­ho­ren en van ef­fec­ten

11

                 572

 

                 663

 

Fi­nan­ci­ë­le ba­ten en las­ten

 

 

              1.253

 

              2.010

Re­sul­taat uit ge­wo­ne be­drijfs­uit­oe­fe­ning vóór be­las­tin­gen

 

 

            16.592

 

           ‑46.054

Be­las­tin­gen

 

 

                     -

 

                     -

Net­to ge­woon re­sul­taat na be­las­tin­gen

 

 

            16.592

 

           ‑46.054

Bui­ten­ge­woon re­sul­taat

12

 

           ‑16.592

 

            46.054

Net­to re­sul­taat na be­las­tin­gen

 

 

                     -

 

                     -

 

 

2.3 Grond­sla­gen van waar­de­ring en re­sul­taat­be­pa­ling

Al­ge­meen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grond­sla­gen voor waar­de­ring van ac­ti­va en pas­si­va

Al­ge­meen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Ma­te­ri­ë­le vas­te ac­ti­va

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd te­gen ver­krij­gings­prijs of la­ge­re markt­waar­de.
De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet‑beursgenoteerd), die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs.

Vor­de­rin­gen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Over­lo­pen­de ac­ti­va

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Li­qui­de mid­de­len

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kort­lo­pen­de schul­den

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Over­lo­pen­de pas­si­va

Overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 

2.4 Toe­lich­ting op de ba­lans

Vas­te ac­ti­va

Ma­te­ri­ë­le vas­te ac­ti­va

 

 

In­ven­ta­ris­sen

 

Stand per 1 januari 2014

 

Aan­schaf­fings­waar­de

            7.917                   

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Ma­te­ri­ë­le vas­te ac­ti­va

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd te­gen ver­krij­gings­prijs of la­ge­re markt­waar­de.
De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet‑beursgenoteerd), die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs.

Vor­de­rin­gen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Over­lo­pen­de ac­ti­va

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Li­qui­de mid­de­len

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kort­lo­pen­de schul­den

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Over­lo­pen­de pas­si­va

Overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

 

2.4 Toe­lich­ting op de ba­lans

Vas­te ac­ti­va

Ma­te­ri­ë­le vas­te ac­ti­va

 

 

In­ven­ta­ris­sen

 

Stand per 1 januari 2014

 

Aan­schaf­fings­waar­de

            
  7,917            

 

Cu­mu­la­tie­ve af­schrij­vin­gen

           ‑7.917                   

Boek­waar­de per 1 januari 2014

                   -                   

Mu­ta­ties

 

Sal­do mu­ta­ties

                   -                   

Stand per 31 december 2014

 

Aan­schaf­fings­waar­de

            7.917                   

Cu­mu­la­tie­ve af­schrij­vin­gen

           ‑7.917                   

Boek­waar­de per 31 december 2014

                   -                   

 

 

 

   31‑12‑2014

   31‑12‑2013

 

1 Fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va

Ove­ri­ge ef­fec­ten

            17.658

            17.658

 

Ove­ri­ge ef­fec­ten

Obligaties

            17.658                     

            17.658                     

 

 

 

Vlot­ten­de ac­ti­va

Vor­de­rin­gen

Ove­ri­ge vor­de­rin­gen en over­lo­pen­de ac­ti­va

Over­lo­pen­de ac­ti­va

              3.702

              4.610

 

   31‑12‑2014

   31‑12‑2013

 

3 Li­qui­de mid­de­len

Over­lo­pen­de kruis­post

                 191

                  73

ING re­ke­ning cou­rant 65.59.60.449

            27.607

              8.564

ING re­ke­ning cou­rant 65.59.26.631

                 108

                  81

ING re­ke­ning cou­rant 65.70.09.601

            42.423

            41.985

ING re­ke­ning cou­rant 1146

              7.777

              9.798

ING re­ke­ning cou­rant 10.77.65.07

              3.038

              2.558

ING Zkl spaarrekening 1146

            20.483

            20.245

ING Zkl spaarrekening 65.59.60.449

            66.570

            65.795

 

          168.197

          149.099

 

 

   31‑12‑2014

   31‑12‑2013

 

4 Reserve wetenschappelijk onderzoek

Reserve wetenschappelijk onderzoek

          186.359

          169.767

 

Reserve wetenschappelijk onderzoek

Stand per 1 januari

          169.767                     

          215.821                     

Uit re­sul­taat­ver­de­ling

            16.592                     

           ‑46.054                     

Stand per 31 december

          186.359                     

          169.767                     

 

Kort­lo­pen­de schul­den

 

 

5 Ove­ri­ge schul­den en over­lo­pen­de passiva

Over­lo­pen­de pas­si­va

              3.198                     

              1.600                     

         

 

 

2.5 Toe­lich­ting op de winst‑en‑ver­lies­re­ke­ning

 

             2014

             2013

 

6 Net­to‑­om­zet

Legaten/ giften

                    1

                  10

Mediprof

              8.780

              7.628

Cursus brandwonden en rampen

                     -

            10.910

Cursus brandwonden voor studenten

                     -

              3.725

Bijdrage Bioflim research

            12.100

                     -

 

            20.881

            22.273

 

7 In­koop­waar­de van de om­zet

In­koop­waar­de om­zet

                     -                     

              7.181                     

 

In­koop­waar­de om­zet

Kosten cursussen

                     -                     

              7.181                     

 

 

8 Af­schrij­vin­gen op im­ma­te­ri­ë­le en materiële vaste activa

Af­schrij­vin­gen ma­te­ri­ë­le vas­te ac­ti­va

                     -                     

                 461                     

 

Af­schrij­vin­gen ma­te­ri­ë­le vas­te ac­ti­va

In­ven­ta­ris­sen

                     -                     

                 461                     

 

9 Ove­ri­ge be­drijfs­kos­ten

Ver­koop­kos­ten

              1.761                     

            46.467                     

Al­ge­me­ne kos­ten

              3.781                     

            16.228                     

 

              5.542                     

            62.695                     

 

Ver­koop­kos­ten

Re­cla­me‑ en ad­ver­ten­tie­kos­ten

              1.094

              2.366

Re­pre­sen­ta­tie­kos­ten

                 667

            10.651

Reis‑ en ver­blijf­kos­ten

                     -

                 450

Af­boe­king du­bi­eu­ze de­bi­teu­ren

                     -

            33.000

 

              1.761

            46.467

 

             2014

             2013

 

Al­ge­me­ne kos­ten

Abon­ne­men­ten en con­tri­bu­ties

                  54

                  38

Administratiekosten

              2.226

              2.974

 

Ad­vies­kos­ten

                     -                     

              2.771                     

Ove­ri­ge al­ge­me­ne kos­ten

                    1                     

                 ‑55                     

Onderzoek algemeen

              1.500                     

            10.500                     

 

              3.781                     

            16.228                     

 

10 An­de­re ren­te­ba­ten en soort­ge­lij­ke opbrengsten

Ove­ri­ge ren­te­ba­ten

                 681                     

              1.347                     

 

Ove­ri­ge ren­te­ba­ten

Rente en kosten ING rekeningen‑courant

                 681                     

              1.347                     

 

11 Waar­de­ver­an­de­rin­gen van vor­de­rin­gen die tot de vas­te ac­ti­va be­ho­ren en van ef­fec­ten

Waar­de­ver­an­de­rin­gen van ef­fec­ten die tot de fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va be­ho­ren

                 572                     

                 663                     

 

Waar­de­ver­an­de­rin­gen van ef­fec­ten die tot de fi­nan­ci­ë­le vas­te ac­ti­va be­ho­ren

Couponafrekening

                 572                     

                 663                     

 

12 Bui­ten­ge­woon re­sul­taat na be­las­tin­gen

 

 

Bui­ten­ge­wo­ne las­ten

            16.592                     

           ‑46.054                     

 

Bui­ten­ge­wo­ne las­ten

Mutatie reserve wetenschappelijk onderzoek

            16.592                     

           ‑46.054                     

 

 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V.Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V.