Stichting Brandwonden Research Instituut

instituut t.b.v. het opstarten van innoverende technieken in de brandwondenzorgDit is de website van de stichting Brandwonden Research Instituut (stBRI)

Bij voorbaat bieden wij onze excuses aan voor de sobere vormgeving.

Onze organisatie probeert 'overhead kosten' zoveel mogelijk te beperken.

De website is permanent in bewerking.

De stichting BRI is bij de belastingdienst geregistreerd als een zgn. algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het fiscale ANBI-nummer is 8278787.

De doelstelling van de organisatie is verwoord in de tabbladen GESCHIEDENIS en STATUTEN.

Alle werkzaamheden van het bestuur worden verricht zonder honorering en er zijn geen personeelsleden in dienst.

Op grond van recente ANBI wetgeving zijn hieronder de belangrijkste ANBI gegevens weergegeven. Het formele ANBI-formulier is te vinden in het tabblad "ANBI formulier en gegevens".

 Algemene gegevens instelling stBRI

Naam: stichting Brandwonden Research Instituut

Nummer Kamer van Koophandel: 41224519

Contactgegevens:

Adres: Laan van Blois 179 1943MH Beverwijk

Telefoonnummer: 0 6 5 3 7 4 9 6 6 2

E-mailadres: robertwkreis@outlook.com

Website: www.stichtingbri.nl

Actief in sector: Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie

In welke landen is uw instelling actief?: Nederland

Aantal medewerkers: 5 onbezoldigde bestuursleden

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar: geen

Aantal vrijwilligers: geen

Statutair bestuur van de instelling:

-Voorzitter: Robert W. Kreis, chirurg niet praktiserend

-Secretaris: Peter M.H.F. Mannaerts, oud notaris

-Penningmeester: Hans M. Hoeksta, arts-onderzoeker

-Algemeen bestuurslid: John S. Du Pont, fysioloog/ethicus

-Algemeen bestuurslid:Jan-Pieter S. van Schaik, advocaat

Overige informatie bestuur: het bestuur werkt onbezoldigd

Doelgroepen

-Algemeen publiek

-Patiënten

Statutaire doelstelling van de instelling

De stichting steunt en onderneemt onderzoek naar de verbetering van de wondgenezing.

Oorspronkelijk specifiek t.b.v. de brandwondenzorg. In loop der tijd is dit uitgebreid naar wondgenezing in het algemeen.

Ook de bestrijding van wondinfectie heeft onze speciale aandacht.

Wat wil de instelling bereiken?

De stichting beoogt een kwalitatieve verbetering van de brandwondenzorg en de wondverzorging in het algemeen te bewerkstelligen.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

zie hiervoor de website: www.stichtingbri.nl en tabblad ACTIVITEITEN

Welke werkzaamheden verricht de instelling?

De stichting verricht en bevordert vooral dat onderzoek waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is. Denk hierbij aan de zogenaamde "start ups".

In dit licht ondersteunt de stichting jaarlijks ook vele proefschriften. Met name die gerelateerd zijn aan de brandwondenzorg.

De stichting financiert geen fundamenteel onderzoek.

Zoveel mogelijk wordt onderzoek gesteund dat dicht bij de praktijk ligt.

De stichting ondersteunt proefschriften die gerelateerd zijn aan de brandwondenzorg.

Wanneer en hoe worden de werkzaamheden daarin uitgevoerd?

-Ondersteuning proefschriften gerelateerd aan de brandwondenzorg

-Onderzoek wordt gestimuleerd naar de reden van stoornissen van de wondgenezing en de mogelijke

toepassing van gemodificeerde tannine daarin.

-Tevens zijn er twee aandachtsvelden:

-onderzoek naar de ontwikkeling van atraumatische verbandgazen op basis van herbruikbare sponsen

-het gebruik van honing/glycerine ter preventie van een Staph. aureus kolonisatie in de neus.

Nadere informatie is te vinden op de website van de stichting:

www.stichtingbri.nl

Op welke manier worden inkomsten verkregen en aan welke doelen worden inkomsten besteed?

Inkomsten worden verkregen op basis van legaten en schenkingen. stBRI staat vermeld in de notaris-agenda ten behoeve van Goede Doelen. stBRI doet niet aan actieve fondsenwerving en collecteert niet.

Besteding vindt plaats doordat de stichting aanvragen ontvangt voor onderzoek of deze zelf initieert. De aanvragen worden gehonoreerd als deze passen binnen de doelstellingen en financiële mogelijkheden

 van de stichting

Vermogens beheer wordt niet actief uitgevoerd. stBRI belegd niet in aandelen of anderszins. Het vermogen staat op de bank en wordt direct aangewend ten behoeve van de doelstelling.

Link in waar het beleidsplan te vinden is

www.stichtingbri.nl en vervolgens tabblad ACTIVITEITEN

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur

-er is geen beloning van de bestuursleden.

-er is geen professioneel secretariaat voor de leden van het bestuur

Activiteitenverslag

Alle activiteiten zijn te vinden op de website van de stichting: www.stichtingbri.nl

De url naar het activiteitenverslag van het boekjaar: www.stichtingbri.nl tabblad ACTIVITEITEN

Balansdatum: 2021

De jaarbalans is als een .pdf bestand te vinden op de website van de stichting ter plaatse van tabblad JAARVERSLAGEN

Url/link van de jaarrekening: www.stichtingbri.nl  tabblad JAARVERSLAGEN